www.mikovice.eu

K3 .png
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • blue color
  • green color
 
     Provozní řád MKZ Míkovice je k dispozici v písemné podobě na požádání u osob uvedených v sekci pronájmů MKZ, nebo v elektronické podobě zde.

PROVOZNÍ ŘÁD
KULTURNÍHO DOMU V MÍKOVICÍCH

     Tento provozní řád vydává vedení MKZ Míkovice za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budovy Místního kulturního zařízení v Míkovicích.
 
Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Budova kulturního domu je provozována Klubem Kultury Uherské Hradiště prostřednictvím delegovaných zástupců, pro organizování kulturních a jiných programů a prodejních akcí.
Budova je využívána také pro komerční činnost :
- pronájmy na základě nájemní smlouvy (pořádání plesů, tanečních zábav, prodejní výstavy apod.)

2.Provoz budovy je zabezpečován a zajišťován dodržováním platných právních předpisů :
a/ Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
b/ Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších předpisů
c/ vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
d/ Platné obecně závazné vyhlášky města Uherské Hradiště o místních poplatcích a o veřejném pořádku.
e/ V celém objektu Kulturního domu v Míkovicích platí zákaz kouření z výjimkou míst k tomu určených, vyhrazených a pronajímatelem schváleným (viz příloha nájemní smlouvy).
 
Čl. 2

Řízení a organizace

1. Za celkový provoz v kulturním domě zodpovídá ředitel MKZ, který je podřízen vedoucímu příslušného odboru Klubu Kultury Uherské Hradiště.
2. Ředitel MKZ zodpovídá za bezpečný provoz, požární ochranu a ochranu majetku v budově a jejím okolí. Řídí se při tom platnými předpisy podle čl. 1, odst. 2. Dohlíží, aby byly předpisy dodržovány také všemi fyzickými a právnickými osobami (pracovníci údržbářských a obslužných činností, pořadatelé a ost.) provádějícími zde činnost nebo zde zúčastněných na akcích.
 
Čl. 3

Sjednávání akcí

1. Ředitel MKZ Míkovice sjednává jednotlivé pronájmy dle čl. 1, odst. 1.
S žadateli pronájmů prostor kulturního domu uzavře smlouvu o přenechání do užívání sjednaných prostor a sjedná požadované služby (dále jen smlouva o pronájmu). Současně s tím žadatele upozorní na jeho povinnost oznámit konání veřejné hudební produkce Městskému úřadu Uherské Hradiště.
2. Sjednávání drobných pronájmů provádí ředitel MKZ v součinnosti s ekonomem a správcem MKZ.
3. O sjednaném pronájmu (rezervaci termínu) se neprodleně provede záznam do kalendáře v MKZ a na těchto webových stránkách. Ve vlastním zájmu nájemce je neprodleně uzavřít s Klubem Kultury Uh. Hradiště písemnou smlouvu o pronájmu. V případě neexistence této nájemní smlouvy si Klub Kultury Uh. Hradiště vyhrazuje přednostní právovyužití prostor MKZ Míkovice pro svůj vlastní program.
 
Čl. 4 

Zajištění provozní činnosti v prostorách kulturního domu

1. Před konáním akce předá správce kulturního domu zástupci pořadatele sjednané prostory a zařízení k využívání sjednaných služeb podle uzavřené smlouvy o pronájmu. Zde provede v příloze „Protokol o předání a převzetí“ písemný záznam o skutečném stavu veškerého předávaného zařízení, proti podpisu uživatele. Stejně tak učiní správce KD při převzetí po skončení akce.
2. Každou akci je povinen mít pořadatel řádně zajištěnou pořadatelskou službou s určením hlavního pořadatele a jeho zástupce. Je povinen předložit soupis pořadatelů každé jednotlivé akce, který je přílohou smlouvy o pronájmu. Pořadatel dbá, aby ve všech prostorách objektu kulturního domu a v jeho nejbližším okolí byly dodržovány veškeré platné předpisy dle čl. 1, odst. 2.

     Přílohy

     Nájemní smlouva

     Přílohy nájemní smlouvy

Schváleno na zasedání pověřeného vedení MKZ Míkovice dne 1.5.2007
Miroslav Snopek
pověřený ředitel MKZ Míkovice
 
Přihlášení

Z galerie...

Vložit příspěvek